โรงเรียนบ้านศิลางาม

หมู่ที่ 10 บ้านบ้านศิลางาม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380147

สังคม อธิบายพฤติกรรมส่วนบุคคลและทางด้านสังคม

สังคม คุณธรรมถูกกำหนดให้เป็นชุดของบรรทัดฐาน และกฎเกณฑ์พฤติกรรมทางสังคมของผู้คน ที่ก่อตัวขึ้นในสังคมโดยยึดตามความตระหนักรู้ เกี่ยวกับระบบที่สมบูรณ์ของความคิด หลักการของการอยู่ร่วมกันและการทำงานในสังคมใดสังคมหนึ่ง พวกเขามักจะหยั่งรากในขนบธรรมเนียมประเพณี และนิสัยของผู้คนความคิดเห็นของประชาชนตลอดจน คำสอนทางศาสนาและปรัชญา โดยหลักการแล้ว แต่ละคนในการก่อตัวของสังคมโดยเฉพาะนั้น

ถึงวาระที่จะปฏิบัติตามแนวทางและข้อกำหนด ทางศีลธรรมที่เคร่งครัดทั้งหมดของเขา และไม่ว่าในกรณีใดจะเกินขอบเขตของพฤติกรรม และวิจารณญาณที่สังคมอนุญาต ดังนั้น ศีลธรรมจึงเป็นเช่นเดิมกฎหมายที่ไม่ได้เขียนไว้ ซึ่งควบคุมชีวิตและกิจกรรมของคนในสังคมหนึ่งๆ เหล่านี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติและกฎเกณฑ์จารีตประเพณีที่ ทุกคนต้องเชื่อฟัง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณธรรมคืออำนาจหรืออำนาจครอบงำของเจตจำนงสาธารณะที่คงไว้

ซึ่งความสัมพันธ์ทางสังคมบางประเภท หลักศีลธรรม กฎเกณฑ์ และทัศนคติมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้ง ผู้คนที่พยายามกำหนด นำไปใช้ และรักษาอุดมการณ์และค่านิยมของสังคมให้เป็นปัจจัยที่จำเป็นสำหรับพฤติกรรมอันมีค่าของพวกเขา ได้สร้างสถาบันพิเศษขึ้น ระบบการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดู คริสตจักร สถาบันของรัฐ เป็นต้น ตอกย้ำพวกเขาด้วย ทัศนคติทางสังคมวัฒนธรรมต่างๆ รัฐ ศาสนา องค์กรสาธารณะต่างๆ สนับสนุนกฎหมายคุณธรรม จรรยาบรรณ

ในทางกลับกัน ได้รับอิทธิพลหรือกระทั่งได้รับอิทธิพลจากมัน การรับรู้แนวคิดทางศีลธรรมพื้นฐานและค่านิยมทางศีลธรรมเป็นข้อกำหนดที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือที่พระเจ้าส่งมา ตลอดจนการสนับสนุนด้านอุดมการณ์และกฎหมาย สำหรับหลักการสำคัญของพฤติกรรมส่วนบุคคล และทางสังคมของผู้คน มีส่วนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เมื่อสังเกตความเป็นสากลของข้อกำหนดทางศีลธรรมสำหรับผู้คน

สังคม

ควรจำไว้ว่าเกณฑ์สำหรับความถูกต้อง ทางสังคมของพวกเขาในการเผชิญกับความยุติธรรมสากล นั้นไม่ได้คลุมเครือเสมอไป ทุกสิ่งที่ยุติธรรมสำหรับบางคน สำหรับคนอื่นๆล้วนเป็นความรุนแรงหรือการดูถูกที่ทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มหรือความก้าวหน้าของมนุษยชาติ เมื่อพูดถึงความต้องการทางศีลธรรมอันเป็นสากลสำหรับผู้คน เป็นไปไม่ได้ที่จะเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าผู้คนมักถูกกดขี่ ถูกทำร้าย พิการ ถูกทำลาย หรือกลายเป็นมนุษย์

โดยอาศัยศีลธรรม นี่คือหลักฐานจากแผนการทางประวัติศาสตร์ การสังเวยมนุษย์ การข่มเหงพวกนอกรีต การล่าแม่มด การต่อสู้ทางเชื้อชาติ อุดมการณ์แห่งความเหนือกว่าในชาติหรือศาสนา การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เป็นต้น ท้ายที่สุดปรากฏการณ์เชิงลบเหล่านี้มีเหตุผลทางศีลธรรม ที่แข็งแกร่งในจิตใจของสาธารณชนและพวกเขาไม่ได้ดำเนินการ โดยไม่มีความกระตือรือร้นของชุมชน อย่างไรก็ตาม สมาชิกของสมาคมสาธารณะใดๆของผู้คนไม่เพียงแต่

และไม่ใช่หน่วยโครงสร้างเท่านั้น แต่ยังเป็นอิสระ กรีกอัตโนมัติ ตนเองและชื่อ กฎหมาย หรือบุคคล อิสระส่วนใหญ่ที่มี ความตระหนักเฉพาะบางประการ เกี่ยวกับความรับผิดชอบส่วนบุคคล สำหรับการกระทำทั้งหมดของพวกเขา และการกระทำ สามารถสันนิษฐานได้ว่า การกระทำของคนจำนวนมากถูกกำหนด โดยผลประโยชน์ส่วนตัวล้วนๆ ไม่มีความหมายทางสังคมจึงไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม เรากำลังพูดถึงการกระทำของปัจเจกบุคคลอย่างหมดจด

เช่นไปโรงหนังหรืออ่านหนังสือในยามว่าง นี่เป็นทางเลือกส่วนบุคคลล้วนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจหรือความต้องการของผู้อื่น ดีหรือไม่ดี แต่ถ้าคุณต้องเลือกว่าจะไปดูหนังกับใคร นี่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่เป็นทางเลือก ที่มีความรับผิดชอบ เพราะมันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชะตากรรมของบุคคลอื่น จากนี้ไปประการหนึ่ง บุคคลจำเป็นต้องปฏิบัติตามพฤติการณ์ของตนว่าด้วยศีลธรรมอันเป็นกฎแห่งชีวิตทางสังคม ในทางกลับกันในฐานะที่เป็นคนมีอิสระ

เขามีสิทธิ์ในการเลือกส่วนบุคคลที่จะปฏิบัติ ตามความเข้าใจและมโนธรรมของเขาเอง กล่าวคือ ปฏิบัติตามกฎภายในของชีวิต เสรีภาพในการเลือกพฤติกรรมของตนในสภาพสังคม ที่เฉพาะเจาะจงเป็นตัวกำหนดศีลธรรมของพฤติกรรม ตามเนื้อผ้า แต่น่าเสียดายที่ศีลธรรมถูกระบุด้วยศีลธรรม และนี่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะบุคคลในฐานะบุคคลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางศีลธรรมของสังคม อย่างสุ่มสี่สุ่มห้า เขาได้รับคำแนะนำจากสามัญสำนึก

และดึงดูดมโนธรรมผู้พิพากษาสูงสุดตัวเขาเอง กล่าวคือ มโนธรรมของเขา คือกฎภายในตัวฉัน กันต์ แต่แล้วการลงโทษภายในของเขาจะนำไปใช้กับตัวเขาเองเป็นการแสดงออกถึง คุณธรรมเมื่อเขาตัดสินตัวเองจากมุมมองของความดีและความชั่วที่เขาแบ่งปันเช่น จากมุมมองของค่านิยมมนุษยธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คุณธรรมครอบงำจิตใจ เจตจำนง มโนธรรม และพฤติกรรม ของแต่ละบุคคล อยู่ภายใต้หลักการสากลของการทำงานของ สังคม

ซึ่งเป็นมาตรฐานดั้งเดิมของการพัฒนา กลุ่มทางสังคมแต่ละกลุ่มและแต่ละบุคคลอาศัยหลักการทางศีลธรรม และกฎเกณฑ์การปฏิบัติก่อนหน้านี้ที่ต้องมีวาทกรรม ที่มีเหตุผลอย่างน้อยที่สุด การสนทนาภาษาละตินการให้เหตุผล และไม่มีความจำเป็นที่คนแต่ละรุ่นจะต้องค้นพบกฎพื้นฐาน สำหรับกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมของความสัมพันธ์ทางสังคม แต่สังคมเองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาใหม่ๆได้สำเร็จ หากปราศจากการไตร่ตรองถึงหลักศีลธรรม

ดังนั้นค่านิยมที่ยึดถือคุณธรรมของจารีตประเพณีก็เพียงพอแล้วสำหรับพฤติกรรมประจำวัน แต่ก็เพียงพอแล้ว ตราบใดที่ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างภาระผูกพันต่อสังคมและค่านิยมส่วนตัว หรือความเข้าใจมาว่าศีลธรรมแบบเก่าไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตใหม่ได้อีกต่อไป โดยปกติ นับจากนี้เป็นต้นไป การค้นหาอย่างมีจริยธรรมสำหรับ ความหมาย ใหม่ของชีวิตเริ่มต้นขึ้นซึ่งจะต้องยืนยันความเชื่อและการกระทำทางศีลธรรมที่คุ้นเคยอยู่แล้วของบุคคล

หรือละทิ้งสิ่งเหล่านั้นอย่างเด็ดเดี่ยวและสร้างสิ่งใหม่โดยพื้นฐานขึ้นมาเอง การไตร่ตรองทางจริยธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากความหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเขาที่จะรักษาสิ่งเก่าไว้สำหรับตัวเขาเอง หรือพัฒนาข้อกำหนดทางศีลธรรม ใหม่เชิงคุณภาพ การเลือกอาจเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมาก เนื่องจากเป็นการเลือกความรับผิดชอบ ส่วนตัว ต่อสังคมและตนเอง การเลือกอุดมคติ บรรทัดฐาน หลักการ และกฎเกณฑ์ของพฤติกรรมที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมส่วนบุคคล

เช่นนี้เรียกว่าศีลธรรมมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่และที่ไหนและเมื่อใดที่บุคคลเปิดรับประสบการณ์ ทางสังคมใหม่เชิงคุณภาพในชีวิตและกิจกรรมของผู้คนกำหนดหลักการ และกฎของพฤติกรรมสำหรับตัวเขาเอง คุณธรรมของปัจเจกบุคคลจะยกระดับคุณธรรมไปสู่การพัฒนาสังคม ทางจิตวิญญาณในระดับที่สูงขึ้น

อ่านต่อ ไมเซลลาร์วอเตอร์ ประโยชน์หรืออันตรายของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด