โรงเรียนบ้านศิลางาม

หมู่ที่ 10 บ้านบ้านศิลางาม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380147

นายธาดา อักษรชื่น
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านศิลางาม

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนบ้านศิลางาม

โรงเรียนบ้านศิลางาม ตั้งบนเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ บนเนื้อที่ 20 ไร่ เดิมการคมนาคมยากลำบาก ในปี พ.ศ.2527 พระชัยรัตน์ ชัยชมโม ได้ขอความร่วมมือจากคุณ ยุพา  ตรีรัตน์ และคุณเสงี่ยม กนกวิจิตร นายช่วง นาคแป้น บริจาควัสดุก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ณ ป่าถ้ำเขาลา เปิดทำการสอนชั้น ป.1 โดยนายนิพนธ์ เล่าซี อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดบ้านในมาทำการสอน ตั้งแต่วันที่7 พ.ค.2527 มีนักเรียน 22 คน ปัจจุบัน พ.ศ.2558 มีนักเรียนทั้งหมด 146 คน

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บุคลากรได้รับการพัฒนา  ส่งเสริมประชาธิปไตย  ก้าวทันเทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อมดี  ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ / เป้าประสงค์

                   1. เสริมสร้างคุณรรม  จริยธรรม  ผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม  ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย

                   2. จัดการศึกษาอย่ามีคุณภาพ  พัฒนาหลักสูตรและกระบวการเรียนรู้ ที่สอคล้องกับบความต้องการของผู้เรียนสู่คุณภาพระดับสากล

                   3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเป็นมืออาชีพ

                   4. ส่งเสริมการปกครองะบปะชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                   5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้อย่างคุ้มค่า

                   6. จัดบรรยากศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้่  สะอาดและปลอดภัย

                   7. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  เข้ามามส่วนร่วมใการจัดการศึกษา

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์