โรงเรียนบ้านศิลางาม

หมู่ที่ 10 บ้านบ้านศิลางาม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380147

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศิลางาม

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
12
8
20
1
อนุบาล 3
9
13
22
1
รวม อนุบาล
21
21
42
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
8
6
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
16
11
27
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
5
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
13
7
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
10
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
10
15
25
1
รวมประถม
65
54
119
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
12
9
21
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
6
2
8
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
24
13
37
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
88
198
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564