โรงเรียนบ้านศิลางาม

หมู่ที่ 10 บ้านบ้านศิลางาม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380147

บุคคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นางสายชล ไชยธวัช
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางอรอุมา ชื่นเสนาะ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นายบรรพต เจริญพร
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางอุไรวรรณ์ ยังมณี
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวสุชลี สวัสดี
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นายยุทธนา ฉิมยินดี
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางมาลี แกะประจักษ์
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวธนภรณ์ เม่งยก
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวอะควีนณา สังข์เทพ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวณิชนันทน์ ขวัญเมือง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาววิภารัตน์ ศรีพุฒ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนฏกร ภักดีบุรุษ
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวภัทริณี บุญแก้ว
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายประเทือง นวลแก้ว
อื่นๆ

กลุ่มสาระ ฯ : –